WaterFocus Projecten

Detacheringsdiensten bij Hoogreemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
Utrecht / Zuid-Holland

Stichtse Rijnlanden

Februari 2022 (update) - Voorjaar 2018 was er een uitvraag voor detacheringsdiensten van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Een combinatie van 8 partijen, heeft hiervoor ingeschreven, onder de naam Waterbond. Coöperatie WaterFocus is een van de 8 partijen.

De inschrijving met Waterbond was succesvol. In mei 2018 is een raamovereenkomst afgesloten tussen HDSR en Waterbond voor 6 van de 9 percelen afgesloten voor de duur van 4 jaar met mogelijkheid tot verlenging. De 6 percelen waarop Waterbond in het raamcontract zit zijn: projectbeheersing, technisch management, contractmanagement, projectondersteuning, handhaving, specialistische ondersteuning water kwantiteit en kwaliteit. De penvoerder voor Waterbond is Tauw.

Afgelopen paar jaar zijn er al vele nadere uitvragen geweest zoals jullie wellicht gemerkt hebben. De uitvragen stuurt Joke Nijburg (voorzitter WaterFocus) door naar alle leden van zowel WaterFocus als van Waterforce. Waterbond doet het erg goed binnen het raamcontract. Van de 49 Nadere Overeenkomsten (NOK) is ruim 40% van de opdrachten door Waterbond gescoord. Er zijn momenteel circa 20 Waterbond leden aan het werk bij HDSR. Mocht je nadere informatie willen dan kun je contact opnemen met Joke Nijburg (eerste aanspreekpunt) of met Johan de Putter (achtervang). 

In 2019 en 2020 was Waterfocus-lid Hans Slotboom werkzaam voor HDSR als technisch manager voor dijkverstevigingsprojecten van Wijk bij Duurstede - Amerongen (WAM), Salmsteke, en Sterke LekDijk. Mark Schrover heeft met HDSR gewerkt als toezichthouder vanaf augustus 2020 tot medio 2021. Joke Nijburg heeft namens WaterFocus (onder Waterbond) vanaf maart 2021 tot oktober 2021 voor HDSR gewerkt als adviseur waterkwaliteit en ecologie. Joke heeft dit samen met Reinder Torenbeek uitgevoerd, waarbij Reinder met name de ecologische onderwerpen heeft uitgewerkt en Joke de chemische onderwerpen.

 

HDSR Dijkverstevigingsprojecten - Impressie in coronatijd
's Hertogenbosch (Noord-Brabant)

Grijper IMG 4524 2

Coöperatiegenoten, collega's,

Juni 2020 - Ik ben alweer anderhalf jaar via- en voor Waterfocus aan het werk. Maar ik moet wel het meest onbekende lid van de coöperatie zijn. Als laatste toegetreden en nog niet één keer aanwezig bij een vergadering. Ik ben al sinds 2013 freelancer en heb een een ruime ervaring met het werk aan de infrastructuur. Op de grens van land en water ben ik in mijn element als Technisch Manager (IPM-rol) in de dijkenbouw. Gericht op resultaat door samenwerking over de IPM-rollen heen, zowel civiel-technisch als juridisch opgeleid.

Ik was al jaren lid van de Vereniging Waterforce en leerde zo dus ook de coöperatie kennen. In 2017 ging het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de markt op met een groot raamcontract. Voor de begeleiding van de dijkversterkingen langs de Lek (>500 miljoen) hadden ze extra mensen nodig. Waterfocus wilde inschrijven in een combinatie en wilde daarvoor graag mijn CV gebruiken. Van het één kwam het ander: ik werd de Technisch manager van het deelproject Salmsteke. Nog geen vijf maanden later kwam daar de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen bij. Ik heb het erg naar de zin, wordt goed gewaardeerd en de dijkversterkingen langs de Lek lopen nog jaren door.

Maar zoals zo vaak: ook het werk bij het HDSR is niet zonder onzekerheden. Al tijdens de planuitwerking komt er een 'Innovatiepartnerschap'. Momenteel is het voor iedereen die binnen het raamcontract werkzaam is onduidelijk of en hoe het ‘innovatiepartnerschap’ de eigen werkzaamheden zal beïnvloeden.

Naast de beperkingen door Corona is het dus spannend hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt.

Hans Slotboom

Selfie IMG 9484 3 

 

Beekherstel Witterdiep, Drentse Aa
Assen (Drente)

Publiekskaart Witterdiep 2020113 DEF lr50

Februari 2020 - In het beekdal De Haar, vlakbij Assen, werkt Johan de Putter namens WaterFocus, samen met Aveco de Bondt, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Assen en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan de herinrichting van het Witterdiep en het bijbehorende beekdal. We richten de beek in volgens KRW eisen, realiseren minimaal 30.000 m3 waterberging waardoor we wateroverlast benedenstrooms en in Assen beperken. De RVB (eigenaar en beheerder van een groot deel van het beekdal) streeft naar landschappelijk, cultuurhistorisch en ecologisch herstel.

Het Witterdiep mag straks op een aantal locaties een aantal dagen per jaar uit haar oevers treden. De beek zal weer op een natuurlijke manier op de historische plek gaan stromen en de bodem wordt opgehoogd zodat de beek minder kwel onttrekt voor een positieve natuurontwikkeling. De cultuurhistorische inrichting van het beekdal met de kenmerkende insteekwallen blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt. Al maatregelen zijn zo ontworpen dat de landbouw geen negatieve gevolgen zal ondervinden.

Dinsdag 14 januari jl. hebben we het VO gepresenteerd aan alle stakeholders en geïnteresseerden. Prachtig om alle belangen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen tot een inrichting die het gebied nog mooier en veiliger maakt.

P1050943 50P1050900 30

 Kamertjeslandschap met insteekwallen in Wittersdiep - Drentse Aa (Foto: Johan de Putter)

 

Interview Joke Nijburg (voorzitter cWF) in Stadswerk magazine
Ede (Gelderland)

Augustus 2019  - Stadswerk is een magazine voor professionals op het gebied van de leefomgeving. Het interview is opgenomen in de extra Special water en riolering.

Stadswerk 201908

 

Ondersteuningsproject voor Kleinschalige- en Micro-Irrigatie (SMIS)
Bahir Dar, Amhara, Ethiopië

Juli 2018 - Frank van Berkom vervulde voor de coöperatie WaterFocus tussen februari 2017 en juni 2018 de functie van Internationaal Regionaal Teamleider voor het Small Scale and Micro-Irrigation Support Project (SMIS) in Bahir Dar, Amhara, Ethiopië.

Zijn werk was gericht op de ondersteuning van de lokale overheid van Amhara bij de ontwikkeling van geïrrigeerde landbouw, in het bijzonder kleinschalige en micro (druppel) irrigatie. De strekking van het project is capaciteitsopbouw op het gebied van haalbaarheidsstudies en ontwerp, boerenparticipatie en WUA-organisatie, upgrading van bureaus van Landbouw (BoA) en Waterontwikkeling (BoWIE) door middel van een opleidingstraject, van Regio naar Zone niveau, en in proefgebieden ook op proefprojectniveau.

Verantwoordelijk voor het programmabeheer, het begeleiden van nationale en internationale experts, contacten met bureaus en andere organisaties, het plannen van activiteiten en het rapporteren over de voortgang, in deze hoedanigheid was hij medeorganisator van het 2e Amhara Agricultural Forum.
 
SMIS abstracts
 

Hydraulische knelpuntenanalyse Geleenbeek
Sittard

Juli 2016 - Voor waterschap Roer en Overmaas mag WaterFocus het project BOOST Geleenbeek uitvoeren. Naar aanleiding van de recente wateroverlast in Brabant en Limburg is grote behoefte aan een hydraulische knelpuntenanalyse voor dit gebied. Van de Geleenbeek is een gedetailleerd simulatiemodel beschikbaar, en dit moet eerst worden geactualiseerd. Dit betekent dat alle hoogwatermaatregelen die in het gebied zijn uitgevoerd in het model worden verwerkt. Vervolgens wordt een analyse van extreme waarden uitgevoerd en tenslotte een NBW-toetsing. De uitkomsten van dit project geven het waterschap inzicht in de mate waarin de Geleenbeek op dit moment al hoogwaterbestendig is en waar nog eventuele knelpunten zitten.

 

Bemalingsadviezen in het kader van Asset Management
Leeuwarden

Juni 2016 - Vanaf mei is Bart den Ouden drie dagen per week gedetacheerd bij Wetterskip Fryslân. Daar stelt hij zogenaamde gemaaladviezen op. Het Wetterskip Fryslân wil kosten besparen omdat de inkomsten afnemen als gevolg van bevolkingsafname in Friesland. Het waterschap wil die kostenbesparing onder andere realiseren door het verminderen van het aantal assets. Het waterschap heeft zo’n 1.000 gemalen in beheer. In een gemaaladvies wordt gekeken of voor gebieden waarvan het gemaal aan vervanging toe is, bemalingsgebieden kunnen worden samengevoegd, en zo ja, welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Daarbij wordt de kostenbesparing ingeschat door de 'life cycle costs' te bepalen voor het vervangen van de huidige gemalen, en die bij het opheffen van één of meerdere gemalen. De gemaaladviezen zijn een soort mini-watergebiedsplannen, aangezien gekeken wordt of er kansen zijn ook andere opgaven te realiseren bij het vervangen van gemalen. Wiebe Terwisscha van Scheltinga, die naast medewerker van het Wetterskip ook zelfstandig hydroloog is, coördineert de gemaaladviezen.

 

Grondwater Monitoring Abu Dhabi
Abu Dhabi

Februari 2016 - Met onze lokale partner ISEC voeren we in Abu Dhabi een opdracht uit om 1350 putten te monitoren op zoutgehalte en waar mogelijk grondwaterstand. Hiervan zijn 550 pomp-putten en de overige monitoring-putten. Bij de putten met een pomp is de meting van het zoutgehalte simpel. Bij de monitoringputten gaat er een pompje de put in, of halen we een monster uit de put met een bailer (aan de onderkant gesloten buis). Met grondwaterstanden tot 80 meter is dit altijd wel even werk. De uitdagingen liggen vooral in de logistiek. Om bij de putten te komen dienen chauffeurs over goede rijvaardigheden in zand te beschikken. En zit je eenmaal vast dan is er uit komen ook weer een kunst. Voorkomen is het beste, anders gaat er erg veel tijd verloren. Er zijn nu drie veldteams actief. In de missie in de eerste week van januari 2016 heeft Ebel Smidt de teams ingewerkt. Een van de teams wordt geleid door Marco Garcia, de andere teams door Hany Ahmed en Stephen Fadheyi, hydrogeologen uit Egypte en Nigeria. Een internationaal team dus. Nu een maand verder is de machine goed op stoom. In het bewezen werktempo is het project netjes op tijd klaar, half mei 2016.

 

Integrated Catchment Management in Lesotho2015 12 Lesotho consultatie
Lesotho

December 2015 - Het Ministerie van Water in Lesotho wil Integrated Catchment Management algemeen aanvaard hebben om de enorme erosie in het land tegen te gaan, de waterproductiviteit te verhogen, en ecosystemen herstellen. De EU financiert een missie om een plan op te stellen met een expert in IWRM en GIS, en een institutioneel expert. WaterFocus werkt samen met de lead partner Agreco in Lesotho. Inmiddels zit de eerste week in Lesotho er op en werken Ebel Smidt, Johan Berkhout en een derde partner hard aan de inceptiefase.

 

Abu Dhabi Grondwater Monitoring
Abu Dhabi

November 2015 - Ebel Smidt werkt onder WaterFocus als senior liaison met de klant. Ook zal hij de medioren en junioren van de sponsor begeleiden in drie missies van een week.

2015 11 Abu Dhabi putten monitoren

 

Kick-off meeting voor Ghanees project
Ghana 

Oktober 2015 - In oktober zijn Joke van Dijk en Margo Meeuwissen naar Ghana geweest voor de kick-off meeting van het project Bola Bondeh (‘goede shit’). Ghana is de snelst groeiende economie van West-Afrika met een snel toenemende middenklasse. 

2015 10 Ghana google Maps

Ongelijkheid komt op korte afstand van elkaar voor: Westerse shopping malls vlak naast mensen die wonen op de vuilnisbelt. Vlakbij zo’n vuilnisbelt zit het huidige lozingspunt van zwart afvalwater. Tankwagens komen hier aanrijden, draaien met hun kont richting zee, trekken de sluis open en lozen zo de inhoud van de septic tanks de zee in. Het plaatje van Google laat zien hoe dat gaat.

Foto: Google Maps, Lozingslocatie in Accra (geel omcirkeld)

Deze gang van zaken wil men samen met Cooperatie WaterFocus graag veranderen. Nederlandse en Ghanese partijen, waaronder de gemeente Accra, willen werken aan betere inzameling van afvalwater, zuivering en het maken van compost uit de vaste fractie. Deze compost wil men afzetten bij met name kleine tuinbouwbedrijven die verspreid over de hoofdstad liggen.

Joke is in het project verantwoordelijk voor een betere inzameling van afvalwater. Ze gaat aan de slag met de chauffeurs van zuigwagens, de sanitatie situatie in de volkswijk Jamestown, het apart inzamelen van urine en het regelen van extra organisch materiaal ter verrijking van de compost. Margo is projectmanager.

 

MM olstwesepe soestwetering 22 a

WaterFocus en Waternet
Amsterdam

mei 2015, Margo Meeuwissen is namens WaterFocus vanaf het begin van het jaar gedetacheerd bij Waternet als planadviseur. In deze rol is ze onder andere betrokken bij de ontwikkelingen in Amsterdam Noord, Amstelveen, Almere en de Noordse Buurt. Ze adviseert gemeenten, ontwikkelaars en derden vrijblijvend en dwingend over wateraspecten. In Amsterdam en omgeving voelen de gemeenten na een stilval van enkele jaren weer de druk van de bevolkingsgroei. Daarmee herleeft de wens om snel en intensief te ontwikkelen. Dit vraagt om creativiteit om de wateropgaven op een duurzame manier in te passen.

 

Water-emissiehandel in EU-project

5 mei 2015 - Michiel Wind is namens cWF bezig om een Europees subsidieproject op te tuigen in het kader van het Interreg V 2 Zeeën programma, en is hiervoor twee keer naar Londen, en naar Lille geweest. Het beleidsinstrument water-emissiehandel maakt onderdeel uit van dit project.

Water-emissiehandel, Water Emissions Trading (WET) of Water Quality Trading, is het uitruilen van reductieverplichtingen en de kosten hiervan, met als doel kosten te besparen (optimale kosteneffectiviteit). Het principe is hetzelfde als de Europese CO2-emissiehandel. Wel is het veel kleinschaliger tot aan slechts twee of enkele emittenten (lozers). Denk bijvoorbeeld aan een waterschap dat maatregelen betaalt bij boeren (zoals bufferzones) omdat dat goedkoper is dan investeren in een extra zuiveringstap.

In de VS is hiermee al decennia ervaring. In Europa is er vooral interesse in Zweden en het VK. Doorgaans gaat het om nutriënten, maar soms ook om koelwaterlozingen of andere waterproblemen. In dit Europese subsidieprogramma doen de kustzones rond Het Kanaal van het VK, Frankrijk, België en Nederland mee.

Michiel zoekt nog een pilot-gebied in de kustzone van Nederland, bijvoorbeeld een waterschap met een water met een concrete reductie-doelstelling en een aantal emittenten die daarop lozen.

Meer over het concept is hier te lezen (Engelstalig). Voor vragen of reacties, neem contact op met Michiel Wind, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Integraal Project Management (IPM-model)

25 april 2015 – Onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden door waterschappen ingrepen voorbereid en uitgevoerd die voldoende veiligheid bij hoogwater moeten garanderen. Het beheer van deze doorgaans complexe projecten wordt uitgevoerd conform het model van Integraal Project Management (IPM-model). Hierbij worden managementtaken strak verdeeld tussen een technisch manager, een omgevingsmanager, een contractmanager, een projectbeheerser en een overal projectmanager. Elke specialist heeft een eigen insteek en in het team ontstaan daardoor gezonde inhoudelijke spanningen die – mits goed opgepakt – tot betere resultaten leiden. Ervaring met het IPM-model is natuurlijk het best in de praktijk te verwerven; maar door oefening met de bij rollen behorende competenties kunnen onze professionals aan tonen dat de IPM-rollen voor hen geen onontgonnen terrein zijn. Coöperatie WaterFocus en Vereniging WaterForce organiseren samen cursussen om de aangesloten zelfstandige waterprofessionals te scholen in de IPM-rollen. Meer info over de cursus bij Rolf Müller en Astrid Meijer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Matra Zuid deelnemers

Arabische regio 

20 april 2015 - Samen met Clingendael en UNESCO-IHE organiseert cWF de ‘Water Management training for civil servants’, voor ambtenaren uit de Arabische regio. Deze training is onderdeel van het Matra-zuid programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met als doel het stimuleren van activiteiten gericht op de transitie naar democratie.

De eerste trainingsweek heeft plaats gevonden tussen 13 en 17 april jl met 25 deelnemers uit Marokko, Tunesië, Egypte en Jordanië. Partners van WaterFocus hebben meegedraaid in een expert carrousel en hun kennis en ervaring gedeeld.

In de eerste week van juni gaan twee WaterFocus-leden naar Marokko om een sessie te leiden over project- en procesmanagement: een water case studie. Na een evaluatie is het de bedoeling dat deze tweeweekse training ook de komende drie jaar wordt gegeven.

 

SMIS: Capacity building voor kleinschalige en huishoud irrigatie in Ethiopië
Bahir Dar, Ethiopië

15 april 2015 – In januari dit jaar is WaterFocus lid Bob Pengel vertrokken naar Ethiopië, om daar als International Regional Teamleader voor de Amhara regio te gaan werken.

Het project, ‘Small Scale and Micro Irrigation Support Project’ (SMIS, www.smis-ethiopia.org), is een bilateraal, door Nederland en Canada gefinancierd project, met als hoofdaannemer Agriteam Canada Consulting (www.agriteam.ca). Er is een centraal, federaal kantoor in Addis Ababa en verder vier regionale projectkantoren in de regio’s Amhara, Oromia, Southern Nations en Tigray.

Bob woont nu in Bahir Dar, aan het Tana meer, de ‘bron’ van de Blauwe Nijl. In Amhara wonen zo’n 20 miljoen mensen op een oppervlak van ongeveer vier keer Nederland, 110 personen per km2, het merendeel afhankelijk van (regenafhankelijke) kleinschalige / zelfvoorzienende landbouw. Amhara heeft een moessonklimaat, en het SMIS project ondersteunt de overheid van Ethiopië in het uitrollen van kleinschalige irrigatie en irrigatie op huishoudniveau om de voedselzekerheid te verhogen en om de commerciële landbouwproductie te vergroten. SMIS levert ‘capacity building’ ofwel training en ondersteuning, en bouwt zelf geen irrigatie-infrastructuur.

Het project begint na een hectische start nu op gang te komen. In de eerste weken moesten alle lokale medewerkers worden aangenomen, kantoren gevonden en ingericht, en de hele IT infrastructuur opgezet. Ondertussen is de inceptiefase gestart. Het jaarplan voor het eerste jaar moet worden vastgesteld, in verkiezingstijd – dat wordt nog spannend. Wat opvalt is dat de medewerkers erg competent zijn, en dat het fijn werken en wonen is in Ethiopië!

Voor meer informatie:download de SMIS folder (Engelstalig).

 

WaterFocus project in Jemen 
Amersfoort

april 2015, Albert van Dijk heeft vorig jaar een opdracht uitgevoerd voor de Nederlandse ambassade in Jemen. Doel was het leggen van een basis voor ontwikkelingsplannen en -projecten in het Tihama Basin. Door de instabiele situatie in het land is de voorziene missie omgebogen naar een bureaustudie. Door de kennis van Albert van Dijk en zijn partner over het land, en door gebruik van internet, is er voldoende informatie verzameld om het rapport 'Publish or perish’ op te leveren.

 

2014 AbuDhabi WaterFocus KWR 1

Woestijnduinen in Abu Dhabi geschikt voor ondergrondse wateropslag 

Maart 2015 - In 2014 voerden WaterFocus (cWF) en ISEC (cWF-partner in Abu Dhabi) een studie uit naar de waterkwaliteit van de grootste ondergrondse wateropslagfaciliteit ter wereld voor ontzilt water. In de opdracht werkte cWF zeer nauw en goed samen met KWR Watercycle Research Institute, dat de benodigde specialistische hydrochemische kennis leverde. Dit type samenwerking tussen een MKB bedrijf als cWF en een research instituut als KWR, is een goed voorbeeld van hoe cWF zijn klanten kan dienen. Details over het project kunt u lezen via deze link (engelstalig).

 

ICT Proposers’ Day 2014
Florence, Italy

9 – 10 oktober 2014 – WaterFocus was aanwezig op het symposium “ICT Proposers’ Day 2014” in Florence om links te leggen met de academische wereld, onderzoeksinstituten, industriële belanghebbenden, kleine en middelgrote ondernemingen en overheden uit heel Europa en zelfs verder. WaterFocus was er als SME (MKB, midden-klein bedrijf) en bood expertise in waterbeheer, als ervaren EU project consortium partner, en een uitgebreid netwerk in Nederland, zie link

Dit evenement, georganiseerd door de Europese Commissie, was specifiek gewijd aan netwerken en bevordering van onderzoek en innovatie op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën. Het evenement was gericht op netwerken voor het Horizon 2020 werk programma 2015.

 

Opdrachten onder de vlag van Coöperatie WaterFocus (cWF)

30 juni 2014 - Twee leden van cWF hebben onder de vlag van WaterFocus (cWF) een stappenplan opgesteld om de waterkwaliteit van een slotgracht te verbeteren. Op basis van de resultaten van baggerwerkzaamheden zal de opdrachtgever begeleid en geadviseerd worden in de te nemen vervolgstappen.
In Abu Dhabi voert WaterFocus ook een waterkwaliteitstudie uit. Daarbij gaat het om de grondwaterkwaliteit in een infiltratieproject. Hoofdaannemer is onze Abu Dhabi partner ISEC. WaterFocus vertegenwoordigt de Nederlandse groep bestaande uit cWF, KWR en Acacia. WaterFocus brengt de kennis van infiltratiesystemen in, grondwaterbeheer in semi-aride gebieden en projectmanagement.
Naast deze opdrachten hebben we als jonge organisatie ongeveer voor een miljoen euro aan offertes uitstaan.

 

WaterFocus levert experts voor pool Dutch Disaster Reduction Team

19 juni 2014 - "Het DRR-Team (Dutch Risk Reduction Team) staat voor de beste Nederlandse waterexpertise, die snel ingezet kan worden op verzoek van buitenlandse overheden bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen. Het betreft geen noodhulp, maar kennis en expertise op gebied van waterbeheer, waterveiligheid en watervoorziening ter ondersteuning van wederopbouw en preventie. Het DDR is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu." (citaat van webpagina DRR-Team) Een aantal WaterFocus experts zijn geselecteerd voor de pool van experts en één van hen, Rens Verstappen, is geselecteerd als teamleider. Meer weten? Zie www.drrteam.nl

 

WaterFocus nieuw lid van NWP

9 mei 2014 - WaterFocus is lid geworden van van het Nederlands Water Partnerschip (NWP), zie de Nieuwsbrief van NWP nr 18 – 2014 (item 5).

 

WaterFocus draagt bij aan een workshop over Mechanism Design Theory

Op 11 april 2014 organiseerde de Universiteit van Utrecht de conferentie 'Institutional design: mechanism design in action'. Mechanism Design Theory is een combinatie van denken uit de economie en sociologie dat geleid heeft tot Nobelprijzen. De praktische toepasbaarheid blijkt echter nog lastig. Samen met de Technische Universiteit Delft (TUD) organiseerde WaterFocus een speciale workshop over praktijksituaties. Henk van Apeldoorn presenteerde een casus uit Kenya en Ebel Smidt over Roemenië en leidde de workshop. Met andere presentatoren op de workshop van het Hoogheemraadschap Rijnland, Panteia en TUD wordt gewerkt aan vervolgacties. Zie de pdf voor informatie over de presentaties.

 

2014 03 07 Zagreb waterdagen Joke v Dijk

 

Waterdagen in Slovenie en Kroatie

7 maart 2014 - Een van de leden van WaterFocus, Joke van Dijk, heeft onlangs deelgenomen aan de EU waterdagen in Slovenië en Kroatië. Beide dagen werden georganisseerd in samenwerking met de Nederlandse ambassades, de kamers van koophandel, en lokale autoriteiten op nationaal niveau. Rond de 15 Nederlandse bedrijven hebben zichzelf tijdens de waterdagen gepresenteerd. Gedurende de missie was overstroming van de lokale rivieren door de vele zware regens een duidelijk gevaar - illustratief als het gaat om watermanagement kwesties.

Slovenië, Kroatië en Nederland hebben door de jaren heen nauwe samenwerkingsbanden opgebouwd, en dit kan het fundament zijn voor samenwerking in de toekomst. Als nieuwkomers in de EU, zal veel geld voor het Sloveense en Kroatische water supply management vrijgemaakt worden in de Europese 2014-2020 begroting.

Zelfstandig zijn gaan we steeds vaker samen doen

4 januari 2014 – Artikel in de Volkskrant van zaterdag waarin in de laatste alinea ‘Waterbeheerders Wij doen samen de grote klussen‘ de Coöperatie WaterFocus genoemd wordt. Download de pdf van het volledige artikel.

 

Deelname handelsmissie Palestina en Israel

6 - 9 december 2013 - Namens WaterFocus nam Ebel Smidt deel aan de handelsmissie naar Palestina en Israël van 6-9 december 2013. Een 70-tal Nederlandse bedrijven deden mee aan de missie die politiek zwaar werd ingezet door de aanwezigheid van Rutte, Timmermans en Ploumen. Palestina heeft veel behoefte aan ondersteuning bij het opzettten van goede watervoorziening, afvalwaterzuivering en waterbeheer. Vanuit private en publieke kanten is belangstelling getoond voor de brede ervaring van WaterFocus. Dat Palestina ook springplank is naar de Arabische wereld werd tijdens de gesprekken herhaaldelijk bevestigd. Bij grensoverschrijdend waterbeheer en waterdiplomatie tussen Israël en Palestina is de ervaring van WaterFocus ook inzetbaar.
Op 11 december vertelde Ebel Smidt in Met het Oog op Morgen (Radio 1) over het waterbeheer in de regio en ging in op de opgezegde samenwerking tussen Vitens en het Israëlische waterbedrijf Mekorot. Al met al een geslaagde missie met perspectief op inzet van WaterFocus en vergroting van de naamsbekendheid.

 

WaterFocus in H2O magazine
november 2013 – Nieuws uit het netwerk van waterprofessionals, WaterFocus in H2O magazine. Voor meer informatie zie Waternetwerk H2O nummer 11-2013. Download de pfd

 

WaterFocus doet mee aan prijsvraag

31 oktober 2013 - Twee leden van WaterFocus hebben een voorstel ingeleverd voor de prijsvraag: Verbind het Renkums Beekdal met het centrum! Het recent heringerichte Renkumse Beekdal - waarbij onder andere industrieterrein is verplaatst - trekt veel bezoekers. De verbinding tussen het beekdal en het centrum van Renkum kan echter nog beter. Met een prijsvraag wil de gemeente Renkum hiervoor ideeën opdoen. Joke Nijburg en Margo Meeuwissen hebben namens WaterFocus een voorstel ingeleverd. De basis van het voorstel zijn de doelgroepen die het beekdal en het centrum bezoeken, en het begeleiden en activeren van initiatieven en ondernemerschap door Renkumse ondernemers, burgers en verenigingen. Zie www.renkumsbeekdal.info of download de pdf van het voorstel.

 

Ondernemers in de watersector richten coöperatie WaterFocus op

2 oktober 2013 – Veertig ondernemende zelfstandige professionals in de watersector en Stichting Nedworc hebben hun kracht en innovatievermogen gebundeld in de coöperatie WaterFocus. “Daarmee spelen wij in op de maatschappelijke trend waarbij ZZP-ers zich collectief organiseren. Ook merken wij dat er bij opdrachtgevers steeds meer behoefte is aan een flexibele schil in deze crisistijden waarin tarieven onder druk staan”, aldus secretaris Margo Meeuwissen van WaterFocus.

“Wij hebben inmiddels veel positieve reacties uit de waterwereld ontvangen”, licht Meeuwissen toe. “Ruim eenderde van onze professionals werkt in het buitenland aan waterprojecten en heeft daarbij een schat aan ervaring opgedaan. De rest van de groep is voornamelijk in Nederland actief en al een behoorlijke tijd zelfstandig.” ... meer

 

Persbericht

18 september 2013 – Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bunnik is door circa 40 ondernemende zelfstandige professionals en Stichting Nedworc het glas geheven op de oprichting van de coöperatie WaterFocus UA.
WaterFocus wil ervaring, kennis en kracht van circa veertig zelfstandige professionals bundelen en richt zich in binnen- en buitenland op deltatechnologie, drinkwatervoorziening, waterketen, waterbeheer en water governance. De innovatieve en ondernemende kracht van de leden kan ingezet worden voor ondersteuning bij bestaande opgaven, maar ook voor vernieuwing in de sector. De nieuwe samenwerking geeft opdrachtgevers op een eenvoudige manier toegang tot teams van ervaren zelfstandige professionals. De coöperatie wordt ondersteund door Stichting Nedworc, die zorgt voor administratieve en organisatorische ondersteuning. Hierdoor kan WaterFocus een vliegende start maken. 

 

Nieuwe kansen
2013 09 18 Nederland groep smallDe initiatiefnemers van WaterFocus zijn hun coöperatie niet alleen gestart om opdrachtgevers makkelijker toegang te bieden tot zelfstandige professionals, maar ook om voor de professionals zelf nieuwe kansen te creëren. Door samenwerking met Stichting Nedworc is de coöperatie in staat in te schrijven bij grote aanbestedingen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van aanwezige kwaliteiten en kenmerken zoals gedrevenheid, gevoel voor kwaliteit, flexibiliteit en vasthoudendheid. Uit ervaring van professionals is gebleken dat opdrachtgevers soms aarzelen om zelfstandigen in te huren, omdat ze zich niet gewaarborgd voelen in de continuïteit. De leden van WaterFocus zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking deze twijfels kan wegnemen.
WaterFocus combineert de voordelen van de flexibiliteit en gedrevenheid van zelfstandigen met de zekerheid en continuïteit van een regulier bedrijf.

 

Bestaande opdrachtgevers en nieuwe initiatieven 2013 09 18 International groep small

De focus van WaterFocus is in eerste instantie het nog beter en uitgebreider ondersteunen van de opdrachtgevers van de individuele leden. Dit zijn onder andere Nederlandse waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat, en daarnaast mondiaal opererende internationale financieringsinstituten, wereldwijde overheden, consultancies, NGO’s en mondiale stimulerings- en innovatieprogramma’s.

Daarnaast wil WaterFocus aansluiten bij initiatieven zoals de Topsector Water. De coöperatie wil meerwaarde te bieden door in binnen- en buitenland opgedane kennis in multidisciplinaire teams aan te bieden. Kennis uit Nederland kan daardoor gericht in buitenlandse programma’s worden ingezet en omgekeerd.
Ook overweegt WaterFocus om diensten te ontwikkelen die ervaringsuitwisseling tussen jonge en ervaren professionals mogelijk maakt. Het Young Expert Programme van het Netherlands Water Partnership (NWP) kan hier een basis voor bieden.

 

2013 09 18 Albert Rolf en Ebel small

De eerste aanspreekpunten van WaterFocus zijn de coördinatoren:

Nederland (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Internationaal (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Voor algemene informatie contact het bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Foto's Oprichtingsvergadering Coöperatie WaterFocus UA 18 September 2013 in Bunnik